OSTATNIA MINUTA: Koronawirus (COVID-19) tutaj

Warunki prawne

DANE WŁAśCICIELA STRONY INTERNETOWEJ

Witryna www.czescwyspykanaryjskie.com (dalej zwana „stroną internetową”) to oficjalny portal poświęcony promocji regionu turystycznego Wysp Kanaryjskich. Zarządcą treści portalu jest agencja reklamowa DEC COMUNICACIÓN, S.A. (dalej zwaną „agencją”), wytypowana i upoważniona do wykonywania usługi przez PROMOTUR TURISMO CANARIAS, S.A. (dalej zwaną „PROMOTUR”) będącą spółką handlową o kapitale publicznym i działającą przy Wicedepartamencie ds. Turystyki w rządzie autonomicznym Wysp Kanaryjskich, z siedzibą w Las Palmas de Gran Canaria, c/ Víctor Hugo, 60, kod pocztwoy 35006, o numerze identyfikacji podatkowej C.I.F. A-35845593, wpisaną do Rejestru Handlowego miasta Las Palmas, str. 141, tom 1758, arkusz GC-34913.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA STRONY INTERNETOWEJ I ZAKRESU ODPOWIEDZIALNOŚCI: TREśĆ I DOSTĘP

Treść strony internetowej

Strona internetowa, służąca promocji regionu turystycznego Wysp Kanaryjskich, zawiera treści informacyjne, a także oferuje usługi zarówno bezpłatne jak i odpłatne pełnione bezpośrednio przez PROMOTUR, jej agencję a także inne podmioty - osoby prawne lub fizyczne (dalej zwane „osobami trzecimi”).

 

Korzystanie ze strony i jej treści oznacza pełną zgodę użytkownika na wszystkie warunki ujęte w niniejszej „Informacji prawnej”, zatem jeśli użytkownik nie zgadza się na wymienione warunki, powinien zrezygnować z korzystania z serwisu.

 

Zakres odpowiedzialności za treść strony internetowej obejmuje:

Informacje zawarte na stronie internetowej

Informacje o regonie turystycznym Wysp Kanaryjskich umieszczone na stronie internetowej są udostępniane bezpośrednio przez PROMOTUR (lub jej agencję) lub pośrednio przez osoby trzecie.

 

Zawarte na stronie internetowej treści udostępnione bezpośrednio przez PROMOTUR, lub odpowiednio przez jej agencję, mają na celu przekazywanie obiektywnych informacji pochodzących z oficjalnych i/lub powszechnie znanych źródeł oraz są owocem działań reklamowo-marketingowych spółki PROMOTUR lub jej agencji, podejmowanych w celu promocji turystyki na Wyspach Kanaryjskich.

 

PROMOTUR nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości, nieścisłości lub niezgodność z prawdą wyżej wymienionych oryginalnych źródeł.

 

PROMOTUR zastrzega sobie możliwość dokonania w każdej chwili zmian treści w informacjach zamieszczonych na stronie internetowej, a także zawieszenia w każdej chwili i bez wcześniejszego uprzedzenia dostępu do strony.

 

PROMOTUR nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji udostępnianych na stronie przez osoby trzecie, nie nadzoruje, zatwierdza ani nie traktuje jako własnych informacji zamieszczanych przez te osoby na stronie internetowej.

 

Odpowiedzialność za ewentualne efekty wykorzystania wyżej wymienionych informacji ponosi wyłącznie użytkownik.

 

Usługi i produkty oferowane na stronie internetowej.

Wysokiej jakości usługi dostępne na stronie internetowej są pełnione przez PROMOTUR, jej agencję lub osoby trzecie i oferowane są bezpłatnie, z zastrzeżeniem niektórych wybranych usług lub produktów umieszczanych w specjalnych sekcjach dla tych usług przeznaczonych, o których charakterze komercyjnym użytkownik jest odpowiednio informowany.

 

PROMOTUR nie ponosi żadnej bezpośredniej lub pośredniej odpowiedzialności za zgodność z prawem, wiarygodność, użyteczność lub rzetelność usług i treści nie będących własnością PROMOTUR, a także usług i treści nie zarządzanych lub nadzorowanych bezpośrednio przez PROMOTUR, nawet jeśli są one udostępniane na jej stronie internetowej.

 

Wszelkie zobowiązania umowne lub pozaumowne, powstałe w związku z powyższym pomiędzy osobami trzecimi a użytkownikiem za pośrednictwem strony internetowej, w tym udział w konkursach, promocjach, transakcjach kupna i sprzedaży produktów i usług, rozumie się jako istniejące tylko i wyłącznie między użytkownikiem a tymi osobami lub agencjami wykonującymi usługi. Użytkownik uznaje, że PROMOTUR nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku prowadzonych negocjacji, rozmów i/lub reklamacji wynikających z umowy lub innych zobowiązań pozaumownych powstałych między osobami trzecimi a użytkownikiem za pośrednictwem strony internetowej.

Linki do zewnętrznych stron internetowych

Strona internetowa zawiera odnośniki do innych zewnętrznych witryn, które są udostępniane użytkownikowi tylko i wyłącznie w celu ułatwienia dotarcia do innych użytecznych informacji i/lub usług. Witryny te nie są zarządzane ani nadzorowane przez PROMOTUR.

 

Użytkownik otwierając nową witrynę powinien stosować się do zaleceń, ostrzeżeń lub informacji prawnych w niej zawartych i określających zasady korzystania z niej.

 

Umieszczenie wyżej wymienionych linków na stronie internetowej nie oznacza żadnego powiązania spółki PROMOTUR z podmiotami będącymi właścicielami cytowanych witryn.

Dostęp do strony internetowej

Użytkownicy

Każda osoba zainteresowana uzyskaniem informacji na temat regionu turystycznego Wysp Kanaryjskich może korzystać ze strony internetowej pod warunkiem stosowania się do zastrzeżeń zawartych w „Informacji prawnej” odnoszących się do użytkownika strony.

 

W przypadku jednak niektórych usług i produktów PROMOTUR zastrzegasobie prawo do stosowania obowiązku rejestracji użytkownika (zwanego dalej „użytkownikiem zarejestrowanym”) na podstawie jego danych identyfikacyjnych zgodnie z zasadami określonymi w punktach 4.1. i 4.3.

 

Użytkownik korzysta ze strony internetowej na własną odpowiedzialność.

 

Korzystanie z forów dyskusyjnych lub innych usług interaktywnych (blog, chat, społeczności pozwalające na przesyłanie treści, wiadomości, komentarzy czy jakichkolwiek innych elementów lub materiałów), dalej zwanych sekcjami interaktywnymi, odbywa się na wyłączną odpowiedzialność samego użytkownika. W trakcie korzystania z wyżej wymienionych sekcji zabronione jest użytkownikowi wysyłanie, ładowanie, przekazywanie, rozpowszechnianie, gromadzenie, tworzenie czy publiczne ogłaszanie jakichkolwiek wiadomości, komentarzy, danych, informacji, tekstów, utworów muzycznych, dźwięków, zdjęć, obrazów, kodów lub innych materiałów o następującej charakterystyce:

 

a) nielegalnych, zniesławiających, ksenofobicznych, nieprzyzwoitych, pornograficzych, niemoralnych, niesmacznych, obraźliwych lub tych, które mogą naruszać przepisy ochrony nieletnich, prawo poszanownia dobrego imienia lub prywatności osób trzecich, zawierających groźby, elementy prześladowania, naruszających prawo do ochrony życia prywatnego i niejawności danych osobowych, a także jakichkolwiek innych zawierających elementy nadużycia, szkodliwości, oszustwa lub wykroczenia;

 

b) wynikających z bezprawnego działania, zachęcających do przestępstwa lub zawierających wskazówki do jego popełnienia, łamiących prawa którejkolwiek ze stron, obarczających jakąkolwiek odpowiedzialnością lub naruszających jakiekolwiek normy lub przepisy prawa loaklnego, regionalnego, państwowego, krajowego lub międzynarodowego;

 

c) mogących naruszać prawa którejś ze stron odnoszące się do patentów lub znaków towarowych, jej tajemnice handlowe, prawa autorskie lub innego rodzaju własność intelektualną lub prawa wynikające z zawartej umowy.

 

d) wykorzystujących bezprawnie tożsamość innych osób lub podmiotów, powołujących się bez upoważnienia na przynależność do jakiejkolwiek instytucji lub związek z jąkolwiek osobą lub podmiotem;

 

e) propagujących kampanie promocyjne, polityczne, opinie, reklamy handlowe, niechcianą korespondencję elektroniczną, spam, prośby, listy „łańcuszkowe” lub piramidy niezamawiane przez odbiorcę;

 

d) ujawniających informacje prywatne na temat osób trzecich, w tym jakiekolwiek dane chronione przepisami prawa, takie jak adresy, numery telefonów, adresy poczty elektronicznej, numery ubezpieczenia społecznego lub kart kredytowych oraz inne;

 

e) zawierających wirusy, uszkodzone dane lub niebezpieczne, szkodliwe lub destrukcyjne pliki;

 

f) zawierających treści, które w opinii PROMOTUR są nie do przyjęcia, ograniczają lub uniemożliwiają innym osobom użytkowanie i korzystanie z sekcji interaktywnych lub ze strony internetowej, wpływających w sposób negatywny na dyspozycyjność środków udostępnianych innym użytkownikom na stronie (na przykład niedopuszczalne jest używanie podniesionego tonu za pomocą dużych liter lub ciągłe publikowanie tego samego powtarzalnego tekstu) lub mogących narazić PROMOTUR lub jego użytkowników na jakąkolwiek szkodę lub odpowiedzialność.

 

PROMOTUR ani jego agencja nie są zobowiązane do analizowania, edytowania ani nadzorowania treści zamieszczanych przez użytkownika w jakiejkolwiek sekcji interaktywnej i zastrzegają sobie prawo oraz zupełną swobodę do usuwania, analizowania lub edytowania tych treści w każdej chwili, bez uprzedzenia i podawania powodu.

 

Korzystanie z sekcji interaktywnych lub innych części strony internetowej w sposób niezgodny z zasadami wymienionymi w powyższych punktach, będzie rozumiane jako naruszenie zastrzeżeń zawartych w niniejszej „Informacji prawnej”, co może skutkować, między innymi, zawieszeniem lub odebraniem prawa korzystania z tych sekcji lub z całej strony internetowej.

 

Warunki dostępu do strony internetowej

PROMOTUR nie może zagwarantować stałej dostępności strony i nie może zapewnić, że dostęp do serwisu nie zostanie przerwany, spowolniony lub że nie będzie zawierał błędów, pominięć, wirusów lub innych elementów o podobnym charakterze.

 

PROMOTUR nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone użytkownikowi lub osobom trzecim wynikających z następujących sytuacji:

 

- brak dostępności, prace związane z utrzymaniem lub skutecznym funkcjonowaniem strony, jej usług czy treści;

 

- złamanie przez osoby niepowołane zabezpieczeń strony w celu dostępu do jej treści, usług lub wykorzystania danych osobowych zbieranych przez PROMOTUR;

 

- jakiekolwiek wykorzystanie strony internetowej i zamieszczanych na niej usług i/lub treści przez użytkownika lub osoby trzecie niezgodnie z warunkami dostępu i korzystania z serwisu ustalonymi przez PROMOTUR.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA i PRZEMYSŁOWA

Prawa własności intelektualnej i przemysłowej do treści strony internetowej i jej poszczególnych elementów

Spółka DEC COMUNICACIÓN, S.A., występująca w swoim własnym imieniu lub jako nabywca usług, jest właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej i przemysłowej do strony internetowej, a także do poszczególnych jej elementów (między innymi, tekstów i krojów pisma typograficznego, logotypów i utworów ikonograficznych, sloganów, zestawień kolorów, budowy i projektu, doboru wykorzystanych materiałów, oprogramowania, w tym tych elementów, które są niezbędne do funkcjonowania strony, dostępu do niej i podobnych).

 

PROMOTUR jest właścicielem praw własności przemysłowej znaków towarowych “Islas Canarias”, jak również “Islas Canarias latitud de vida”.

 

W związku z powyższym, jest zabronione i ścigane przez prawo częściowe lub całkowite wykorzystywanie i odtwarzanie, rozpowszechnianie, publiczne ogłaszanie lub przetwarzanie jakichkolwiek treści lub elementów dostępnych na stronie.

 

Użytkownik może wyświetlać poszczególne elementy znajdujące się na stronie, a także je drukować, kopiować i przechowywać na jakimkolwiek urządzeniu lub nośniku, pod warunkiem, że dokonuje tego tylko i wyłącznie do własnego użytku i ze świadomością, że wszelkie odtwarzanie publiczne, rozpowszechnianie, publiczne ogłaszanie, przetwarzanie, udostępnianie lub jakakolwiek inna forma wykorzystywania są bezwzglednie zabronione.

Prawa własności intelektualnej do materiałów promocyjnych regionu turystycznego Wysp Kanaryskich zamieszczanych na stronie internetowej

Spółki PROMOTUR i DEC COMUNICACIÓN, S.A., występujące w swoim własnym imieniu lub jako nabywcy usług, są właścicielami wszystkich praw własności intelektualnej do materiałów promocyjnych regionu turystycznego Wysp Kanaryjskich zamieszczonych na stronie internetowej (między innymi, zdjęć, filmów video, utworów muzycznych, nagrań, tekstów i tym podobnych).

 

Użytkownik może wyświetlać na stronie internetowej wyżej wymienione elementy, a także je drukować, kopiować i przechowywać na jakimkolwiek urządzeniu lub nośniku, pod warunkiem, że dokonuje tego tylko i wyłącznie do własnego użytku i ze świadomością, że wszelkie odtwarzanie publiczne, rozpowszechnianie, publiczne ogłaszanie, przetwarzanie, udostępnianie lub jakakolwiek inna forma wykorzystywania są bezwzglednie zabronione.

 

Nie są objęte powyższymi ograniczeniami te części strony internetowej, które zostały specjalnie w tym celu zaprojektowane, na których użytkownik i osoby trzecie mogą wykorzystywać wyżej wymieniony materiał promocyjny w zakresie odtwarzania, rozpowszechniania i publicznego ogłaszania w celu promocji regionu turystycznego Wysp Kanaryskich w jakimkolwiek miejscu na świecie i bez żadnych ograniczeń czasowych.

 

Prawa własności intelektualnej do informacji pochodzących ze źródeł zewnętrznych i znajdujących się na stronie internetowej

PROMOTUR nie ponosi odpowiedzialności za treści pochodzące ze źródeł zewnętrznych, oferowane na stronie internetowej przez użytkowników lub osoby trzecie, nie przejmuje ich na własność ani nie gwarantuje praw do własności intelektualnej z nimi związanych.

 

Umieszczanie treści objętych własnością intelektualną PROMOTUR na innych stronach internetowych

Treści lub materiały promocyjne PROMOTUR umieszczane na innych zewnętrznych stronach internetowych, serwisach, blogach, platformach społecznościowych i tym podobnych, poprzez osadzanie (embedding) obrazów, mogą zostać w każdej chwili i bez uprzedzenia zmienione lub usunięte przez PROMOTUR, bez względu na prawa właścicieli i użytkowników wspomnianych witryn i platform.

Powiadomienie o naruszeniu prawa własności intelektualnej

W przypadku, gdy użytkownik stwierdzi naruszenie jakichkolwiek praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich, w związku z treścią strony internetowej może poinformować PROMOTUR o tym fakcie wysyłając powiadomienie na następujący adres poczty elektronicznej copyright@turismodecanarias.com, wpisując w temacie listu “Naruszenie praw własności intelektualnej”. Poza tym, użytkownik powinien wyjaśnić w powiadomieniu obiekt naruszenia, cytując źródło prawa będące podstawą reklamacji.

 

Po wcześniejszej weryfikacji PROMOTUR usunie ze strony internetowej treść naruszajacą wyżej wymienione prawa.

 

pOLITYKA PRYWATNOśCI I „COOKIES” NA STRONIE INTERNETOWEJ

Polityka prywatności wraz z zasadami umieszczania “cookies” na stronie internetowej została opracowana w oparciu o przepisy zawarte w hiszpańskiej Ustawie Zasadniczej nr 15/1999 z dnia 13 grudnia o ochronie danych osobowych, Zaleceniach nr 2/2001 z dnia 17 maja i nr 1/1999 z dnia 23 lutego opublikowanych przez Grupę Europejską w związku z artykułem 29 i zgodnie z Dyrektywą nr 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października, a także w opraciu o Ustawę nr 34/2002 z dnia 11 lipca o Usługach Społeczeństwa Informacyjnego i Handlu Elektronicznym.

Ochrona danych osobowych i zasada poufności

Informujemy, iż za pomocą formularzy rejestracyjnych dostępnych na stronie internetowej PROMOTUR gromadzi dane użytkowników, które w żadnym wypadku nie są udostępniane osobom trzecim bez uprzedniej zgody użytkownika.

Dane udostępniane przez użytkwnika

Za pośrednictwem strony internetowej od użytkownika wymagane są tylko i wyłącznie te dane osobowe, które są absolutnie niezbędne do identyfikacji i pełnienia zamówionych usług.

 

Użytkownik powinien:

 

a) udostępnić dokładne, aktualne i pełne dane w jakimkolwiek formularzu rejestracyjnym zamieszczonym na stronie internetowej ("Dane rejestracyjne");

 

(b) weryfikować i aktualizować na bieżąco dane rejestracyjne i jakiekolwiek inne dane udostępniane na stronie tak, aby PROMOTUR dysponował dokładną, aktualną i pełną informacją na ich temat;

 

(c) dbać o bezpieczeństwo swojego hasła dostępu i danych identyfikacyjnych, jeśli takie są wymagane, zgodnie z zasadami określonymi w punkcie4.3;

 

(d) bezzwłocznie powiadomić PROMOTUR o nieupoważnionym użyciu swojego konta lub jakimkolwiek innym naruszeniu bezpieczeństwa;

 

(e) ponieść całą odpowiedzialność za jakiekolwiek działania podejmowane na jego koncie;

 

(f) przyjąć na siebie ryzyko wynikające z niepowołanego dostępu do danych rejestracyjnych i jakichkolwiek innych informacji udostępnianych spółce PROMOTUR.

 

W przypadku tych formularzy, w których wymagane są dane osobowe o charakterze poufnym, przed ich wypełnieniem użytkownik jest informowany o przepisach zawartych w niniejszej “Polityce prywatności” i wyraża jednoznaczną i wyraźną zgodę na przetwarzanie jego danych zgodnie z wyznaczonym legalnym celem, jasno określonym w każdym przypadku. W przypadku nieuzyskania wyżej wymienionej zgody PROMOTUR zablokuje przesłanie danych osobowych użytkownika gwarantując w ten sposób, iż nie zostaną one włączone do bazy danych.

 

Po zakończeniu wydarzenia, z powodu którego zostały zgromadzone dane osobowe o charakterze poufnym (zakończenie konkursu, promocji lub innego podobnego działania) i usunięciu formularzaze strony internetowej PROMOTUR będzie miała prawo zachować dane osobowe udostępnione w nim przez użytkowników stosując się ściśle do celu i warunków na podstawie których zostały one zgromadzone. Użytkownik w każdej chwili ma do swojej dyspozycji środki określone w punkcie4.1.2. niniejszej “Informacji prawnej”, dzięki którym może skorzystać z przysługującego mu prawa wglądu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub odmowy ich przetwarzania.

 

Dane udostępniane przez użytkownika spółce PROMOTUR poprzez formularze umieszczane na stronie lub pocztę elektroniczną są włączane do bazy danych, która została wpisana do rejestru publicznego właściwych organów nadzorczych i jest w całości odpowiedzialnością spółki PROMOTUR.

Prawo wglądu do swoich danych osobowych, żadania ich sprostowania, usunięcia lub odmowy ich przetwarzania (Prawo o ochronie danych osobowych)

PROMOTUR informuje, iż mogą Państwo skorzystać z prawa wglądu do swoich danych osobowych, żada

ich sprostowania, usunięcia lub nie wyrazić zgody na ich przetwarzanie zgodnie z art. 15 i następnymi Ustawy Zasadniczej nr 15/1999 z dnia 13 grudnia o ochronie danych osobowych lub wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych kierując do PROMOTUR pisemny wniosek i przesyłając go na następujący adres: c/ Víctor Hugo, 60 Bajo, 35006 Las Palmas de Gran Canaria, Islas Canarias, España lub na adres poczty elektronicznej: webturismolopd@turismodecanarias.com wpisując jako temat listu rodzaj prawa z jakiego chcą Państwo skorzystać.

 

Pismo powinno zawierać następujące informacje:

 

Imię i nazwisko wnioskodawcy i jego adres poczty elektronicznej.

Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Wniosek z określeniem sprawy.

Adres do korespondencji, data i podpis użytkownika.

 

PROMOTUR gwarantuje poufność i bezpieczeństwo danych osobowych udostępnianych przez użytkownika za pośrednictwem strony internetowej oraz ponosi za nie pełną odpowiedzialność, a także zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy tych danych i przetwarzania ich z zachowaniem należytej poufności. W tym celu spółka zastosuje wszelkie niezbędne środki, aby przechowywanie danych spełniało wymogi bezpieczeństwa określone w art. 9 Ustawy Zasadniczej nr 15/1999 z dnia 13 grudnia o ochronie danych osobowych i w przepisach wykonawczych zatwierdzonych Królewskim Dekretem nr 1720/2007 z dnia 21 grudnia, co ma zapewnić ochronę tych danych przed bezprawnym zniszczeniem lub manipulowaniem przez osoby niepowołane.

 

PROMOTUR informuje, że tylko i wyłącznie osoba, która jest właścicielem danych osobowych może skorzystać z wyżej wymienionych praw, co oznacza, że użytkownik może się ich domagać tylko osobiście. W niektórych wyjątkowych sytuacjach, dopuszcza się dochodzenie wyżej wymienionych praw za pośrednictwem odpowiednio upoważnionego pełnomocnika, jeśli tylko pełnomocnik ten przedstawi ważny dokument zawierający wymagane upoważnienie.

Polityka używania cookies”.

Zgodnie z art. 22.2. Ustawy nr 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego PROMOTUR korzysta z narzędzi służących do gromadzenia i odzyskiwania danych na komputerach użytkowników, tak zwanych „cookies”, które pozwalają na zapamiętywanie preferencji użytkownika do celów następnej wizyty i umożliwiają lepszą obsługę on-line; w żadnym wypadku pliki te nie przetwarzają danych osobowych ani nie naruszają prywatności użytkownika.

 

Wysłanie zgody użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się przez okno dialogowe, które pojawia się na ekranie i pozostaje widoczne aż do zakończenia lektury i wyrażenia zgody.

 

Strona korzysta zarówno z własnych „cookies” jak i tych należących do osób trzecich w celu usprawnienia oferowanych usług, analizując dzieki tym plikom zwyczaje użytkownika w trakcie korzystania z zasobów sieciowych. Aby kontynuować korzystanie ze strony, użytkownik wyraża zgodę na użycie „cookies”.

 

Typy „cookies” wykorzystywanych na stronie internetowej i ich cele:

 

- „Cookies” identyfikacyjne lub rejestracyjne użytkownika: utrzymanie otwartej sesji użytkownika zarejestrowanego.

- „Cookies” analizujące: uzyskanie informacji na temat korzystania z zasobów sieciowych, pomiar i analiza oglądalności.

- „Cookies” reklamowe i profilowe: zarządzanie przestrzenią reklamową na podstawie kryteriów takich jak częstotliwość z jaką pojawiają się ogłoszenia oraz zarządzanie przestrzenią reklamową zgodnie z konkretnym profilem użytkownika.

 

Wyżej wymienione działania mogą pozwalać na czysto techniczne gromadzenie danych lub dostęp do nich, są one jednak stosowane wyłącznie w celu ułatwienia przesyłania informacji w elektronicznej sieci komunikacyjnej lub, jeśli jest to absolutnie koniecznie, w celu udostępnienia usług zamówionych przez użytkownika.

 

Aby zablokować lub usunąć „cookies” zainstalowane w komputerze użytkownika, należy zmienić konfigurację opcji w przeglądarce – więcej informacji na ten temat można znaleźć pod następującymi adresami, w zależności od zainstalowanej przeglądarki:

 

Google Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer

Safari

Safari for IOS (iPhone, iPad)

Cookies Flash

 

W przypadku używania innych przeglądarek, informację na temat konfiguracji instalacji „cookies” można uzyskać w sekcjach „pomoc” lub „obsługa” tych przeglądarek.

Bezpieczeństwo kodów dostępu

W celu umożliwienia dostępu do określonych treści i usług strony internetowej PROMOTUR może wymagać rejestracji użytkownika, w trakcie której przesyłane są kody dostępu o charakterze poufnym, tajnym i osobistym. Kody te nie mogą być przekazywane innym osobom i umożliwiają dostęp i/lub korzystanie z wymienionej usługi lub treści w charakterze użytkownika zarejestrowanego.

 

Wyżej wymieniony dostęp do usług i treści może być zablokowany przez PROMOTUR w przypadku wystąpienia kilkukrotnego i kolejno powtarzającego się błędu w procedurze nadania kodów dostępu. Blokada może być zniesiona tylko i wyłącznie wtedy, gdy zostanie pozytywnie zweryfikowana tożsamośc użytkownika.

 

Użytkownik jest odpowiedzialny za poufność swoich kodów dostępu i w żadnym wypadku nie powinien udostępniać ich osobom trzecim ani ułatwiać ich odnalezienia przez nagranie na jakimkolwiek nośniku.

 

PROMOTUR oddaje do dyspozycji użytkownika mechanizmy pozwalające na zmianę kodów dostępu.

ZMIANY TREśCI ZAWARTEJ W INFORMACJI PRAWNEJ DOTYCZĄCEJ STRONY INTERNETOWEJ

PROMOTUR zastrzega sobie prawo do dowolnego wprowadzania w wybranym momencie jakichkolwiek zmian w niniejszej „Informacji prawnej”, w jakichkolwiek regulaminach czy instrukcjach zawartych na stronie internetowej.

 

Wspomniane zmiany będą obowiązywały od momentu ich publikacji na stronie internetowej, przy czym nowa treść będzie opatrzona datą aktualizacji i nazwą wersji.

 

Korzystanie ze strony internetowej po publikacji wprowadzonych zmian będzie oznaczało ich pełną akceptację przez użytkownika, dlatego też użytkownik jest zobowiązany sprawdzać na bieżąco aktualny stan „Informacji prawnej”.

właŚciwoŚć sądu

Nie naruszając kompetencji przewidzanych z mocy prawa, użytkownicy strony internetowej zrzekają się prawa do powoływania się na jakiekolwiek inne obowiązujące przepisy i uznają, iż sądy miasta Las Palmas de Gran Canaria będą sądami właściwymi do rozstrzygania sporów lub nieporozumień dotyczących strony internetowej, wynikających z interpretacji, stosowania i przestrzegania niniejszych przepisów i warunków.